MÜBARƏK RAMAZAN AYININ 21-Cİ GÜNÜ

:

21 Ramazan — hicri-qəməri təqvimi ilə ilin 257-ci günüdür.

 • Bəni-İsrail peyğəmbərlərindən olan Yuşə ibn Nun və Həzrət Musanın vəfatı.
 • İsa ibn Məryəmin asimana qalxması.
 • H.q 40: İmam Əlinin (ə) şəhadəti.
 • H.q 40: İmam Əlinin (ə) qatili İbn Mülcəm Muradidən qisasın alınması.
 • H.q 40: Camaatın xilafətə görə İmam Həsənlə (ə) beyət etməsi.
 • H.q 1048: Fəqih, mühəddis və şiə şairi Seyyid Macid ibn Haşim Bəhraninin vəfatı.
 • H.q 1104: Vəsailuş-şiə kitabının müəllifi, fəqih və mühəddis Hürr Amilinin vəfatı.

Bu gün üçün Ramazan ayının bütün günlərinin ümumi əməlləri ilə yanaşı, bəzi xüsusi dua və əməlləri də nəql edilmişdir:

  Ramazan ayının iyirmi birinci gününün xüsusi əməlləri və duaları
İyirmi birinci gecənin əməlləri
 • Bu duanı oxumaq:

Ya Mulicəl-ləyli vən-nəhar və mulicən-nəhari fil-ləyl...

Günün namazı
 • Səkkiz rükət namaz qılınmalıdır.(iki rəkət-iki rəkət) Hər rükətdə Həmd surəsindən sonra hər hansı bir surə oxuna bilər.
Günün duası
اَللّهُمَّ اجْعَلْ لِی فِیهِ إِلَی مَرْضَاتِک دَلِیلا وَ لاتَجْعَلْ لِلشَّیطَانِ فِیهِ عَلَیَّ سَبِیلا وَ اجْعَلِ الْجَنَّةَ لِی مَنْزِلا وَ مَقِیلا یا قَاضِی حَوَائِجِ الطَّالِبِینَ

Duanın oxunuşu:

Əllahumməc`əl li fihi ila mərzatikə dəlila, və la təc`əl liş-şəytani fihi ələyyə səbila, vəc`əlil cənnətə li mənzilən və məqila, ya qaziyə həvaicit-talibin.

Duanın tərcüməsi:
İlahi, bu gün Öz istəkli əməllərinin yolunu mənə göstər. Şeytanın istədiyi yolları mənim üzümə bağla və onu mənə qalib etmə. Məni cənnətdə məskunlaşdır və onu mənim üçün bir məskən qərar ver. Ey istəyənlərin ehtiyaclarını ödəyən!

  Qədr gecələrinin əməlləri
Müştərək əməllər
 • Qüsl.
 • İki rükət namaz qılınmalıdır. Hər rükətdə Həmd surəsindən sonra yeddi dəfə Tövhid surəsi oxunmalıdır. Namaz bitdikdən sonra yetmiş dəfə "Əstəğfirullahə və ətubu ileyh" zikri deyilməlidir.
 • Bu gecələrdə oyaq qalıb, ibadət etmək (əhya saxlamaq)
 • Yüz rükət namaz (iki rükət-iki rükət).
 • Allahummə inni əsəytu ləkə əbdən... duasını oxumaq.
 • Cövşən-kəbir duasını oxumaq.
 • İmam Hüseynin (ə) ziyarəti.
 • Quranı başa qoyub Allahı on dörd məsumu and vermək.
19-cu gecənin əməlləri
 • Yüz dəfə "Əstəğfirullahə rəbbi və ətubu ileyh" zikrini demək.
 • Yüz dəfə Allahumməl-ən qətələtə Əmiril-Muminin demək.
 • Allahumməc-əl fima təqzi və tuqəddiru minəl-əmril-məhtum... duasını oxumaq.
21-ci gecənin əməlləri
 • Ramazan ayının son on gününə aid duaları oxumaq.
 • Ya Mulicəl-ləyli vən-nəhar... duasını oxumaq.
23-cü gecənin əməlləri
 • Ramazan ayının son on gününə aid duaları oxumaq.
 • Rum, Duxan və Ənkəbut surələrini oxumaq.
 • Qədr surəsini min dəfə oxumaq.
 • Cövşən-kəbir, İftitah və Məkarimul-əxlaq dualarını oxumaq.
 • Gecənin əvvəlində və sonunda qüsl almaq.
 • Allahumməm-dud li fi umuri və əvsi li fi rizqi... duasını oxumaq.
 • Allahumməc-əl fima təqzi və tuqəddiru minəl-əmril-məhtum... duasını oxumaq.
 • Ya batina fi zuhurihi və ya Zahira fi butunihi... duasını oxumaq.
 • İmam Zamanın (ə.f) salamatlığı üçün dua oxumaq.
  Ramazan ayının axır on gününün duaları və əməlləri
Hər gecə oxunan dualar
 • Bu duanı oxumaq:

Əuzu bihəlali vəchikəl-kərim ən yənqəziyə ənni şəhru Rəməzanə əv yətluəl-fəcru min ləyləti həzihi və ləkə qibəli zənbun əv təbətun tuəddibuni əleyh.

 • Bu duanı oxumaq:

Allahummə innəkə qultə fi kitabikəl-munzəl şəhru Rəməzanəl-ləzi unzilə fihil-Quran hudən lin-nas...

Hər namazdan sonra oxunan dualar

Allahummə əddi ənna həqqə ma məza min şəhri Rəməzanə vəğfir ləna təqsirəna fihi və təsəlləmhu minna məqbula və la tuaxizna bi israfina əla ənfusina vəc-əlna minəl-mərhuminə və la təcəlna minəl-məhrumin.

Seyid İbn Tavusun “İqbalul-Əmal” kitabında bu gün üçün daha çox dua nəql edilmişdir.[1]

 1.  http://lib.eshia.ir/71423/1/356

Məqalənin hazırlanmasında wikishia.net saytının materiallarından istifadə edilmişdir
Hazırladı: Rəsul Mahmudzadə

Tags: DUA, TARİX

Çap

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. ƏsSəlamu ələykə ya Rəsuləllah - ƏsSəlamu ələykə ya Vəliyyəllah!