MÜBARƏK RAMAZAN AYININ 30-CU GÜNÜ

:

30 Ramazan — hicri-qəməri təqvimi ilə ilin 266-cı günüdür.

 • H.q 1351: Şiə fəqihlərindən Seyyid Məhəmməd Baqir Höccətinin vəfatı.

Bu gün üçün Ramazan ayının bütün günlərinin ümumi əməlləri ilə yanaşı, bəzi xüsusi dua və əməlləri də nəql edilmişdir.

  Ramazan ayının otuzuncu gününün xüsusi əməlləri və duaları
İyirmi otuzuncu gecənin əməlləri
 • Qüsl
 • İmam Hüseynin (ə) ziyarəti
 • Bu duanı oxumaq:

Əlhəmdulillah la şərikə ləhul-həmdu lillahi kəma ...

 • Ənam, Kəhf və Yasin surələrini oxumaq
 • Yüz dəfə bu zikri demək: Əstəğfirullahə və ətubu ileyh
 • Bu duanı oxumaq:

Allahummə haza şəhru Rəməzanəl-ləzi ənzəltə fihil-Quran və qəd təsərrəmə və əuzu bi-vəchikəl-kərim. Ya Rəbbi ən yətluəl-fəcru min ləyləti hazihi əv yətəsərrəmə şəhru Rəməzanə və ləkə qibəli təbiətun əv zənbun turid.

 • Ramazan ayı ilə vidalaşmaq və Səhifeyi-səccadiyyənin qırx beşinci duasını oxumaq
 • Vida duasını oxumaq:

Allahummə la təcəluhu axirəl-əhdi min siyami li-şəhri Rəməzanə və əuzu bikə ən yətluə fəcru haizihil-ləyləti illa və qəd ğəfərtə li

 • On rükət namaz qılınmalıdır. (iki rəkət-iki rəkət) Hər rükətdə Həmd surəsindən sonra on dəfə Tövhid surəsi oxunmalıdır. Hər rüku və səcdədə bu zikr deyilməlidir: "Sübhənallahi vəl-həmdulillahi və la ilahə illəllahu vəllahu əkbər." On rükət namaz bitdikdən sonra min dəfə istiğfar edib, səcdədə bu zikr deyilməlidir: Ya Həyyu Ya Qəyyum ya Zəl-cəlali vəl-ikram Ya Rəhmanud-dunyə vəl-axirə və rəhiməhuma ya Ərhəmər-Rahimin. Ya ilahəl-əvvəlinə vəl-axərin iğfir ləna zunubəna və təqəbbəl minna səlatəna və siyamina və qiyamina.
Günün namazı
 • On iki rükət namaz qılınmalıdır. Hər rükətdə Həmd surəsindən sonra iyirmi dəfə Tövhid surəsi oxunmalıdır.
Günün duası

اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِیامِی فِیهِ بِالشُّکرِ وَ الْقَبُولِ عَلَی مَا تَرْضَاهُ وَ یرْضَاهُ الرَّسُولُ مُحْکمَةً فُرُوعُهُ بِالْأُصُولِ بِحَقِّ سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

Duanın oxunuşu:
Allahumməc’əl siyami fihi biş-şukri vəl-qəbul əla ma tərzahu və yərzahur-rəsul mohkəmətən furu’uhi bil-usul bihəqqi seyyidina Muhəmmədin və alihit-tahirin vəlhəmdu lillahi Rəbbil-aləmin!

Duanın tərcüməsi:
İlahi, mənim bu aydakı orucumu ayinləri əsaslar üzərində möhkəmlənmiş halda, Sənin bəyəndiyin və Peyğəmbərin razı olduğu bir oruc kimi dəyərləndir və qəbul et, ağamız Məhəmmədə və onun pak əhli-beytinə хatir. Aləmlərin Rəbbi Allaha həmd olsun!

Seyid İbn Tavusun “İqbalul-Əmal” kitabında bu gün üçün daha çox dua nəql edilmişdir.1

  Ramazan ayının axır on gününün duaları və əməlləri
Hər gecə oxunan dualar
 • Bu duanı oxumaq:

Əuzu bihəlali vəchikəl-kərim ən yənqəziyə ənni şəhru Rəməzanə əv yətluəl-fəcru min ləyləti həzihi və ləkə qibəli zənbun əv təbətun tuəddibuni əleyh.

 • Bu duanı oxumaq:

Allahummə innəkə qultə fi kitabikəl-munzəl şəhru Rəməzanəl-ləzi unzilə fihil-Quran hudən lin-nas...

Hər namazdan sonra oxunan dualar

Allahummə əddi ənna həqqə ma məza min şəhri Rəməzanə vəğfir ləna təqsirəna fihi və təsəlləmhu minna məqbula və la tuaxizna bi israfina əla ənfusina vəc-əlna minəl-mərhuminə və la təcəlna minəl-məhrumin.

 1.  http://lib.eshia.ir/71423/1/446

Məqalənin hazırlanmasında wikishia.net saytının materiallarından istifadə edilmişdir
Hazırladı: Rəsul Mahmudzadə

Tags: DUA, TARİX

Çap

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. ƏsSəlamu ələykə ya Rəsuləllah - ƏsSəlamu ələykə ya Vəliyyəllah!